REGULAMIN DOTYCZĄCY REALIZACJI TRANSAKCJI Z UŻYCIEM KART PALIWOWYCH PREPAID/ EASY CARD CIRCLE K


1. Postanowienia Ogólne


1.1. Niniejszy Regulamin określają zasady wydawania i posługiwania się Kartami Paliwowymi, a także zasady realizacji i rozliczania Transakcji przy użyciu tych Kart.
1.2. Karta Paliwowa nie jest kartą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 września 2002 roku, o elektronicznych instrumentach płatniczych, ani nie jest kartą płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1997 roku, Prawo bankowe. Karta Paliwowa nie uprawnia do pobierania gotówki. Karta Paliwowa upoważnia posiadacza Karty Paliwowej do dokonania Transakcji do wysokości środków zgromadzonych na Karcie Paliwowej, po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
1.3. Klient oświadcza, że nabywane przez niego w ramach Umowy paliwo, przeznaczone będzie wyłącznie do użytku własnego nie podlega wymogom prowadzenia działalności gospodarczej opisanej w art. 32 ust 1 pkt 4 Prawa Energetycznego (Dz.U.2012 r. poz. 1059).


2. Definicje


Przez użyte w niniejszym Regulaminie oraz Umowach z Klientami słowa i wyrażenia należy rozumieć:
2.1. Biuro Obsługi Klienta - całodobowa obsługa Klientów dostępna pod numerem telefonu (22) 564 05 55 oraz pod adresem poczty elektronicznej karty@circlekeurope.com;
2.2. Dzień Roboczy - każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy;
2.3. Karta Paliwowa – Karta Paliwowa Prepaid/ Easy Card wydawana na okaziciela Klientowi przez CIRCLE K, z której może korzystać każdy Użytkownik Karty Paliwowej; umieszczenie dodatkowych danych na Karcie Paliwowej z inicjatywy Klienta w procesie zamawiania Karty Paliwowej nie wpływa na to, że taka Karta Paliwowa ma charakter karty na okaziciela;
2.4. Klient — podmiot, z którym CIRCLE K zawarł Umowę;
2.5. Konto Klienta - konto Klienta określające aktualny stan środków dostępnych na Kartach Paliwowych danego Klienta, stanowiące zapis księgowy uznawany kwotami Wpłat, a pomniejszany kwotami dokonanych Transakcji i opłat należnych od Klienta; Konto Klienta umożliwia Klientowi elektroniczny podgląd dokonanych Wpłat oraz Transakcji;
2.6. Obsługa Kart Paliwowych - usługi świadczone przez CIRCLE K na rzecz Klienta, za które CIRCLE K może pobierać opłaty w wysokości określonej w Umowie;
2.7. Okres rozliczeniowy - miesiąc kalendarzowy;
2.8. Osoba nieuprawniona — osoba trzecia niebędąca Klientem, ani osobą uprawnioną przez Klienta do używania Karty Paliwowej w jego imieniu i na jego rzecz;
2.9. PIN - poufny, czterocyfrowy numer będący kodem identyfikacyjnym Karty Paliwowej umożliwiający dokonywanie czynności elektronicznego potwierdzenia Transakcji, wysłany do Klienta listem poleconym;
2.10. Portal Internetowy — internetowy serwis informacyjny oferujący usługi w ramach zawartej Umowy. Portal dedykowany jest zamkniętej grupie użytkowników, którzy zawarli ze CIRCLE K Umowę. Portal dostępny jest na stronie internetowej https://easycard.circlek.pl;
2.11. Profile Karty Paliwowej - standardowo zdefiniowane konfiguracje Kart Paliwowych pozwalające na zakupy określonych grup Towarów i Usług w granicach określonych limitów. Spis Towarów i Usług w ramach każdego z Profilów Karty Paliwowej jest dostępny na Portalu Internetowym;
6. Opłata za dostęp do serwisu https://easycard.circlek.pl
2.13. Regulamin — niniejszy Regulamin dotyczący realizacji transakcji z użyciem kart paliwowych Prepaid/ Easy Card Circle K;
2.14. Stacje Paliw - zlokalizowane na terytorium Polski stacje paliw działające aktualnie pod marką STATOIL / CIRCLE K, której właścicielem jest CIRCLE K oraz stacje paliw prowadzone pod marką STATOIL / CIRCLE K na podstawie umów franczyzowych z podmiotami trzecimi, w ramach działalności których, możliwe jest realizowanie Transakcji z użyciem Kart Paliwowych; szczegółowa aktualna lista Stacji Paliw objętych niniejszym Regulaminem udostępniana jest na Portalu Internetowym;
2.15. CIRCLE K – spółka Circle K Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 86, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012413;
2.16. Towary i Usługi - towary i usługi wymienione w poszczególnych Profilach Kart Paliwowych;
2.17. Transakcje — Sprzedaż Towarów i Usług dokonywanych na rzecz Klienta przy użyciu Kart Paliwowych rejestrowana w systemie operacyjnym danej Stacji Paliw;
2.18. Umowa – umowa o wydanie i używanie Kart Paliwowych Prepaid/ Easy Card Circle K zawarta pomiędzy CIRCLE K a Klientem, której integralną częścią jest niniejszy Regulamin. Umowa określa warunki dokonywania przez Klienta zakupu paliw oraz pozostałych Towarów i Usług dostępnych na Stacjach Paliw przy użyciu Kart Paliwowych;
2.19. Użytkownik Karty - Klient lub osoba przez niego upoważniona do korzystania z Karty Paliwowej w imieniu i na rzecz Klienta;
2.20. Użytkownik Portalu — osoba wskazana przez Klienta, która w jego imieniu uzyskuje dostęp do Portalu i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania dokonywane za pomocą Portalu;
2.21. Wniosek — wniosek do CIRCLE K o wydanie jednej lub wielu Kart Paliwowych składany przez Klienta;
2.22. Wpłata — kwoty przekazane na Konto Klienta w formie bezgotówkowej lub gotówkowej, z których pobierane są należności z tytułu zakupionych przy użyciu Kart Paliwowych Towarów i Usług na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, przy czym jednorazowa Wpłata gotówkowa nie może być większa niż 999,99 złotych. Kwoty Wpłat dostępne są dla Klienta po ich zaksięgowaniu. Szczegółowa aktualna lista Stacji Paliw, na których jest możliwe dokonanie wpłaty na Konto Klienta, udostępniana jest na
2.23. „Paliwo” – oznacza LPG, Olej napędowy lub Benzynę.
2.24. „LPG” lub „Autogaz” – gaz skroplony o kodach CN: 2711 12, 2711 13, 2711 14 00, 2711 19 00, występujący pod nazwą handlową lub każdą inną nazwą charakterystyczną dla tego produktu i CIRCLE K, spełniający wymagania jakościowe określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego w miejscu dokonania Transakcji,;
2.25. „Olej napędowy” – olej napędowy standardowy lub olej napędowy o polepszonych właściwościach, o kodach CN: 2710 19 43, 2710 20 11, występujący pod nazwą handlową charakterystyczną dla danego produktu i CIRCLE K, spełniający wymagania jakościowe określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego w miejscu dokonania Transakcji. Na potrzeby Umowy Olej napędowy występujący w Punktach Sprzedaży Sprzedającego i/lub Kontrahenta pod nazwą Miles PLUS Diesel i/lub Miles PLUS Diesel arktyczny uważany będzie za Olej napędowy Premium.
2.26. „Benzyna” – benzyna bezołowiowa 95 lub benzyna bezołowiowa 98, o kodach CN: 2710 12 45, 2710 12 49, występująca pod nazwą handlową charakterystyczną dla danego produktu i CIRCLE K, spełniający wymagania jakościowe określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego w miejscu dokonania Transakcji. Na potrzeby Umowy Benzyna występująca w Punktach Sprzedaży Sprzedającego i/lub Kontrahenta pod nazwą Miles 98 i/lub Miles PLUS 98 i/lub Miles PLUS 95 uważana będzie za Benzynę Premium.

3. Zasady wydawania Kart Paliwowych


3.1. Karta Paliwowa stanowi własność CIRCLE K i pozostaje własnością CIRCLE K przez cały okres obowiązywania Umowy.
3.2. Karta Paliwowa wydawana jest przez CIRCLE K według wyłącznego uznania CIRCLE K. Odmowa wydania Karty Paliwowej nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń kierowanych do CIRCLE K.
3.3. Karty Paliwowe uprawniają do zawierania Transakcji jedynie na terytorium Polski na Stacjach Paliw z tym zastrzeżeniem, że mogą dotyczyć wyłącznie Towarów i Usług w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
3.4. Karty Paliwowe są wydawane po zawarciu Umowy na podstawie wniosku Klienta wypełnionego i przekazanego do CIRCLE K w formie elektronicznej za pomocą Portalu Internetowego.
3.5. CIRCLE K przygotuje i wyda Karty Paliwowe Klientowi niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe po otrzymaniu wniosku Klienta. Karty Paliwowe i kody PIN wysyłane są Klientowi osobnymi listami poleconymi na adres wskazany przez Klienta.

4. Wymiana Kart Paliwowych


4.1. Okres ważności i wydanie Nowej Karty Paliwowej
4.1.1. Każda Karta Paliwowa zawiera na awersie okres ważności z podaniem miesiąca i roku. Okres ważności Karty Paliwowej kończy się z upływem miesiąca podanego na Karcie. Używanie Karty Paliwowej po upływie tego okresu nie jest możliwe. W celu uzyskania nowej Karty Paliwowej, Klient zobowiązany jest złożyć odpowiedni wniosek i przekazać go do CIRCLE K w formie elektronicznej za pomocą Portalu Internetowego najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności aktualnej Karty Paliwowej. CIRCLE K uprawniony jest do odmowy wydania więcej niż 10 Kart Paliwowych przypisanych do danego Konta Klienta.
4.2. Wymiana Karty Paliwowej
4.2.1. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających korzystanie z Karty Paliwowej, takich jak między innymi jej utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mechaniczne Karty Paliwowej, zablokowanie Karty Paliwowej, Klient powinien niezwłocznie zgłosić zaistniałą sytuację do CIRCLE K w celu zablokowania takiej Karty Paliwowej i złożyć odpowiedni wniosek o wymianę Karty Paliwowej na nową w formie elektronicznej za pomocą Portalu Internetowego. Klient ma obowiązek dokonać zniszczenia zablokowanej Karty Paliwowej przez przecięcie jej wzdłuż mikroprocesora lub paska magnetycznego tak, aby uległ on zniszczeniu. Wymiana Karty Paliwowej odbywa się zgodnie z postanowieniami Punktu 3 niniejszego Regulaminu.
4.2.2. Ponadto, w przypadku zaistnienia innych okoliczności takich jak między innymi chęć zmiany przez Klienta Profilu Karty Paliwowej lub zmiany danych ujawnionych na Karcie Paliwowej, Klient może zgłosić zaistniałą zmianę do CIRCLE K w celu anulowania takiej Karty Paliwowej i złożyć odpowiedni wniosek o wymianę Karty Paliwowej na nową w formie elektronicznej za pomocą Portalu Internetowego. Klient ma obowiązek dokonać zniszczenia anulowanej Karty Paliwowej przez przecięcie jej wzdłuż mikroprocesora lub paska magnetycznego tak, aby uległ on zniszczeniu. Wymiana Karty Paliwowej odbywa się zgodnie z postanowieniami Punktu 3 niniejszego Regulaminu.

5. Utrata Karty Paliwowej i zakres odpowiedzialności za szkodę wynikłą z tytułu użycia Karty Paliwowej przez Osoby nieuprawnione


5.1. Obowiązek ochrony Karty Paliwowej
Klient i osoba przez niego upoważniona do używania Karty Paliwowej zobowiązana jest łącznie do:
5.1.1. przechowywania Karty Paliwowej i ochrony numeru PIN z zachowywaniem należytej staranności,
5.1.2. nieprzechowywania Karty Paliwowej razem z numerem PIN,
5.1.3. niezwłocznego zgłoszenia CIRCLE K utraty lub zniszczenia Karty Paliwowej, nieudostępniania Karty Paliwowej i numeru PIN Osobom nieuprawnionym.
5.2. Szkoda przed wydaniem Karty Paliwowej
Wydanie Karty Paliwowej może nastąpić wyłącznie po zawarciu Umowy. CIRCLE K ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z użycia Karty Paliwowej przez Osobę nieuprawnioną wyłącznie do chwili wydania Karty Paliwowej Klientowi zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu. Przez wydanie Karty Paliwowej rozumie się nadanie przesyłki zawierającej Kartę Paliwową przez CIRCLE K zgodnie z postanowieniami Punktu 3 niniejszego Regulaminu.
5.3. Postępowanie w przypadku utraty lub zniszczenia Karty Paliwowej
W przypadku utraty lub zniszczenia Karty Paliwowej, Klient zobowiązany jest do natychmiastowego dokonania blokady Karty Paliwowej za pośrednictwem Portalu Internetowego lub zgłoszenia wniosku o jej blokadę pod adresem poczty elektronicznej karty@circlekeurope.com. Klient zobowiązany jest do udostępnienia CIRCLE K wszelkich informacji dotyczących okoliczności utraty lub zniszczenia Karty Paliwowej, na żądanie CIRCLE K. W przypadku zgłoszenia wniosku za pomocą poczty elektronicznej blokada Karty Paliwowej następuje z chwilą uzyskania przez Klienta zwrotnego potwierdzenia za pomocą poczty elektronicznej dokonania takiej blokady przez CIRCLE K. Fakt zablokowania Karty Paliwowej zostaje dodatkowo potwierdzony poprzez stosowną informację w Portalu Internetowym w wykazie Kart Paliwowych na Koncie Klienta.
5.4. Odpowiedzialność Stron Umowy
5.4.1. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, Klient ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne posługiwanie się wszystkimi wydanymi mu Kartami Paliwowymi. W szczególności Klient ponosi odpowiedzialność za Transakcje dokonane przez Osoby nieuprawnione w wyniku naruszenia przez Klienta lub osobę uprawnioną obowiązków ochrony Karty Paliwowej, określonych zgodnie z postanowieniami Punktu 5.1 niniejszego Regulaminu.
5.4.2. Klient odpowiada na zasadach ogólnych za wszystkie szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień Umowy oraz niniejszego Regulaminu.
5.4.3. Klient odpowiada za działania lub zaniechania własne, jak również Użytkowników i innych osób, którym powierzył Kartę Paliwową oraz za udostępnianie Kart Paliwowych lub numerów PIN Osobom nieuprawnionym.
5.4.4. Odpowiedzialność Klienta obejmuje wszelkie szkody zaistniałe i ujawnione w czasie obowiązywania Umowy, jak i po jej rozwiązaniu, niezależnie od sposobu jej rozwiązania.
5.4.5. W przypadku wystąpienia ujemnego salda Konta Klienta, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu CIRCLE K środków na pokrycie takiego ujemnego salda, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, bez dodatkowego wezwania od CIRCLE K.
5.4.6. Klienta nie obciążają Transakcje dokonane z użyciem utraconej Karty Paliwowej po dokonaniu przez Klienta blokady Karty Paliwowej zgodnie z postanowieniami Punktu 5.3 niniejszego Regulaminu, chyba, że doszło do nich z winy umyślnej Klienta lub Użytkownika Karty Paliwowej.

6. Zasady dokonywania Transakcji przy użyciu Kart Paliwowych


6.1. Poufność numeru PIN
6.1.1. Do wydanych Klientowi Kart Paliwowych dostarczone będą, wedle procedury wskazanej w niniejszym Regulaminie numery PIN, które powinny być utrzymywane przez Klienta w tajemnicy. Klient zobowiązany jest poinstruować Użytkowników co do zasad prawidłowego posługiwania się Kartą Paliwową z użyciem PIN. W szczególności Klient powinien poinformować Użytkowników, iż numer PIN może być podawany wyłącznie w urządzeniach elektronicznych podczas dokonywania Transakcji przy użyciu Karty Paliwowej, a używanie numeru PIN winno być dokonywane w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nim przez Osoby nieuprawnione.
6.2. Realizacja Transakcji
6.2.1. Dokonanie Transakcji przy użyciu Karty Paliwowej następuje przez okazanie Karty Paliwowej i wprowadzenie numeru PIN. Posłużenie się Kartą Paliwową będzie możliwe po uprzednim poinformowaniu obsługującego Klienta pracownika danej Stacji Paliw o zamiarze dokonania zapłaty za Transakcję z użyciem Karty Paliwowej.
6.3. Ceny
6.4. Klient zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za wszelkie Towary i Usługi nabyte lub wydane przy użyciu Karty Paliwowej w oparciu o ceny obowiązujące na danej Stacji Paliw w chwili użycia Karty Paliwowej, pomniejszone o ewentualne rabaty, jakie udzielone zostały Klientowi za dokonywanie Transakcji Kartami Paliwowymi.
6.5. Niemożność dokonania Transakcji
6.5.1. CIRCLE K nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niemożności przeprowadzenia Transakcji przy użyciu Karty Paliwowej, w szczególności w sytuacji braku środków na Koncie Klienta co najmniej w kwocie równej wartości Transakcji, przekroczenia limitów Transakcji na Karcie Paliwowej, braku potwierdzenia Transakcji numerem PIN, odmowy autoryzacji Transakcji, wystąpienia przeszkód o charakterze techniczno-organizacyjnym, w tym braku łączności systemu operacyjnego Stacji Paliw uniemożliwiającej weryfikację salda środków na Koncie Klienta lub wystąpienia innych okoliczności niezależnych od CIRCLE K.
6.5.2. W powyższej sytuacji Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty za Transakcję w inny sposób niż za pomocą Karty Paliwowej, przy czym wyłączona jest możliwość następczego objęcia takiej Transakcji sprzedażą w ramach Karty Paliwowej.
6.6. Odmowa realizacji Transakcji i zatrzymanie Karty Paliwowej
W razie zaistnienia uzasadnionych w ocenie pracownika danej Stacji Paliw wątpliwości, co do zgodności z prawem dokonanej Transakcji, może on odmówić dokonania realizacji Transakcji i/lub zatrzymać Kartę Paliwową. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy:
6.6.1. Użytkownik Karty Paliwowej posługuje się Kartą Paliwową po terminie ważności;
6.6.2. Użytkownik Karty Paliwowej posługuje się Kartą Paliwową zablokowaną;
6.6.3. zachodzi uzasadnione podejrzenie co do użycia Karty Paliwowej przez Osobę nieuprawnioną;
6.6.4. zachodzi uzasadnione podejrzenie co do autentyczności Karty Paliwowej.
6.7. Zablokowanie Karty Paliwowej
CIRCLE K może dokonać zablokowania możliwości korzystania z Karty Paliwowej w przypadku wystąpienia jednej z poniższych sytuacji:
6.7.1. Stwierdzenia naruszenia przez Klienta postanowień Umowy i Regulaminu;
6.7.2. Wygaśnięcia Umowy na skutek jej wypowiedzenia przez Klienta lub CIRCLE K;
6.7.3. Zgłoszenia takiego żądania przez Klienta zgodnie z Punktem 5.3 Regulaminu.

7. Rozliczanie Transakcji


7.1. Zasady ogólne
Zasady dokonywania rozliczeń Transakcji regulują niniejszy Regulamin i Umowa w sposób następujący:
7.1.1. Przed rozpoczęciem korzystania przez Klienta z Kart Paliwowych, Klient dokona pierwszej Wpłaty. Do czasu pierwszej Wpłaty nie jest możliwe korzystanie przez Klienta z Kart Paliwowych i dokonywania za ich pomocą Transakcji.
7.1.2. Wpłaty służyć będą rozliczaniu dokonywanych przez Klienta Transakcji w ten sposób, że zobowiązania Klienta z tytułu Transakcji dokonywanych z użyciem Kart Paliwowych będą pomniejszały saldo środków Klienta dostępnych na Koncie Klienta.
7.1.3. CIRCLE K będzie wystawiał fakturę za sprzedaż Towarów i Usług zbiorczo z okresu rozliczeniowego, za jaki przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. Faktura wystawiana przez CIRCLE K w formacie PDF będzie umieszczana do pobrania przez Klienta za pośrednictwem Portalu Internetowego.
7.1.4. Faktura obejmująca Transakcje dokonane przez Klienta z użyciem Kart Paliwowych wystawiana będzie przez CIRCLE K
po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego zgodnie z Umową nie później jednak niż w terminie 15 dni od dnia zakończenia danego okresu rozliczeniowego. Dniem sprzedaży jest ostatni dzień przyjętego okresu rozliczeniowego. Umieszczenie faktury w Portalu Internetowym jest równoznaczne z otrzymaniem faktury przez Klienta.
7.1.5. Klient niniejszym akceptuje wystawianie i przekazywanie faktur VAT w formie elektronicznej za pośrednictwem
Portalu Internetowego. Faktury te będą traktowane jako oryginały i będą dostępne na Portalu Internetowym przez okres 1 roku od dnia ich udostępnienia.
7.1.6. W przypadku, gdyby przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiły wystawienie i przesłanie faktur w formie elektronicznej w sposób określony powyżej, wówczas faktury zostaną przesłane pocztą elektroniczną na zasadach odrębnie ustalonych przez CIRCLE K i Klienta lub przesłane w formie papierowej.
7.2. Niezgodność w zestawieniu Transakcji
7.2.1. Klient ma obowiązek zgłosić do CIRCLE K zastrzeżenia co do treści faktury VAT w terminie 10 Dni Roboczych od dnia ich wystawienia.
7.2.2. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące faktur VAT będą przekazywane przez Klienta do CIRCLE K za pomocą Portalu Internetowego.
7.2.3. Korekty faktur do faktur udostępnionych w formie elektronicznej oraz duplikaty faktur udostępnionych w formie elektronicznej będą wystawiane i udostępniane także przez Portal Internetowy.
7.2.4. CIRCLE K dokona rozpatrzenia reklamacji zgodnie z Punktem 7.4 niniejszego Regulaminu.
7.3. Potwierdzenie Transakcji przez Klienta
7.3.1. Brak terminowego dokonania przez Klienta zgłoszenia, o którym mowa w Punkcie 7.2 niniejszego Regulaminu, uznaje się za potwierdzenie jako prawidłowej treści faktury VAT.
7.4. Reklamacje
7.4.1. Klient ma prawo zgłosić CIRCLE K za pomocą Portalu Internetowego reklamacje inne niż wskazane w Punkcie 7.2 niniejszego Regulaminu w terminie 7 Dni Roboczych od dnia, w którym Klient dowiedział się lub przy dołożeniu wszelkiej staranności mógł dowiedzieć się o reklamowanym działaniu CIRCLE K.

8. Rozwiązanie Umowy


8.1. Zasady ogólne
8.1.1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Regulaminu lub postanowień Umowy, rozwiązanie Umowy może zostać dokonane przez każdą ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
8.2. Wypowiedzenie Umowy przez CIRCLE K bez okresu wypowiedzenia
CIRCLE K może wypowiedzieć Umowę z ważnych powodów ze skutkiem natychmiastowym. Za ważne powody uważa się w szczególności:
8.2.1. niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie przez Klienta postanowień Umowy, w szczególności dotyczących zasad dokonywania rozliczeń za pomocą Rachunku Rozliczeniowego;
8.2.2. podanie przez Klienta nieprawdziwych i/lub wprowadzających w błąd informacji przy zawarciu Umowy;
8.2.3. niedokonywanie Wpłat lub niedokonywanie Transakcji przez okres dwunastu (12) miesięcy;
8.2.4. cofnięcie zgody na wystawianie i przekazywanie faktur VAT w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Internetowego.
8.3. Skutki
8.3.1. Wypowiedzenie Umowy nie zmienia zasad rozliczeń Transakcji, przy czym Klient zobowiązany jest do wykorzystania środków na Koncie Klienta do dnia wygaśnięcia Umowy. Po upływie tego terminu CIRCLE K uprawniony jest do zablokowania Kart Paliwowych i przejęcia niewykorzystanych przez Klienta środków z Konta Klienta.
8.3.2. Po wygaśnięciu Umowy Klient zobowiązany jest do przecięcia wzdłuż mikroprocesora lub paska magnetycznego wszystkich otrzymanych Kart Paliwowych.
8.4. Terminowość środków Klienta
8.4.1. Klient nie jest uprawniony do żądania zwrotu mu przez CIRCLE K środków wpłaconych na Rachunek Rozliczeniowy, ani w trakcie obowiązywania Umowy, ani po jej wygaśnięciu.
8.4.2. W przypadku, gdy przez okres dwunastu (12) miesięcy od dnia dokonania ostatniej Wpłaty lub Transakcji: (1) na danej Karcie Paliwowej nie zostanie dokonana żadna Wpłata lub (2) Klient nie dokona żadnej Transakcji, to CIRCLE K uprawniony jest do zablokowania Kart Paliwowej i przejęcia niewykorzystanych przez Klienta środków zgromadzonych na Koncie Klienta.

9. Zmiana Regulaminu


9.1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu CIRCLE K poinformuje Klienta o dokonanych zmianach za pomocą Portalu Internetowego, gdzie zostanie ponadto umieszczona aktualna wersja dokumentu. Jeżeli Klient nie zaakceptuje zmian Regulaminu powinien rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem w terminie 10 Dni Roboczych od dnia umieszczenia informacji o zmianie niniejszego Regulaminu na Portalu Internetowym. Brak wypowiedzenia Umowy ze strony Klienta, uważa się za akceptację aktualnej treści Regulaminu.

10. Klauzula informacyjna

Zgodniezart.13ust.1iust.2RozporządzeniaParlamentuEuropejskiegoiRadyzdnia27kwietnia2016r.o ochronieosóbfizycznychwzwiązkuzprzetwarzaniemdanychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, iż:


10.1. Administratorem przekazanych przez Panią / Pana danych osobowych jest Circle K Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 86, 02-603 Warszawa.
10.2. Z Administratorem danych mogą się Państwo skontaktować poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: privacy_poland@circlekeurope.com, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.Mogą Państwo także skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, wysyłając wiadomość na adres e-mail: privacy@circlekeurope.com lub wysyłając pismo na adres: Data Protection Officer, Circle K AS, Pb 1176 Sentrum, 0107 Oslo, Norwegia.
10.3. W przypadku jakichkolwiek pytań mogą Państwo także skontaktować się z Circle K Polska sp. z o.o. za pośrednictwem biura obsługi klienta, wysyłając wiadomość e-mail na adres: bok@circlekeurope.com lub kontaktując się telefonicznie na nr tel: 22 255 22 55.
10.4. Podane przez Panią / Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) umożliwienia korzystania z serwisów oraz usług cyfrowych świadczonych przez Administratora poprzez prowadzenie strony internetowej https://easycard.circlek.pl - podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest podmiot danych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) prowadzenia strony internetowej https://easycard.circlek.pl, w tym prowadzenia analizy i statystyki w zakresie zachowań użytkowników na stronie internetowej – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający kolejno na umożliwieniu użytkownikom korzystania ze strony internetowej oraz przeprowadzeniu badań analitycznych i statystycznych w celach związanych z ulepszeniem działalności strony internetowej;
c) obsług iumowy, w tym celu obsługi konta klienta na stronie internetowej umożliwiającegom.in.interaktywnezarządzaniekartamiEasyCard–podstawąprawnąjestniezbędność do wykonania umowy, której stroną jest podmiot danych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d) obsługi rachunkowo księgowej - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
e) w wewnętrznych celach administracyjnych Circle K Polska sp. z o.o.– podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art.6ust.1lit.f RODO), polegający na sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem Administratora;
f) w wewnętrznych celach administracyjnych Grupy Kapitałowej Circle K – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art.6ust.1lit. f RODO), polegający na sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwami z Grupy Kapitałowej;
g) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obronie swoich interesów gospodarczych.
10.5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub w przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora doczas uzłożenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu w obec przetwarzani aPani/Pana danych osobowych. Okres przetwarzania może każdorazowo zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie wymaganeym przez przepisy prawa.
10.6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Circle K Polska sp. z o.o.,a także dostawcoms ystemów informatycznych i usług IT.
10.7. Pani/Pana dane osobowe mogą również zostać udostępnione podmiotom z Grupy Kapitałowej Circle K .Podstawą udostępnienia danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zarządzaniu kartami EasyCard.
10.8. Zebrane od Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów powiązanych z Circle K Polska Sp. z o.o.poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jednakże, sytuacja taka może się zdarzyć.Jeśli będziemy musieli przenieść Pani/Pana dane osobowe do innych podmiotów, których siedziba znajduje się poza EOG, dopilnujemy, aby państwo docelowego transferu zapewniało adekwatny poziomo chrony danych osobowych do tego, który obowiązuje w Unii Europejskiej lub aby z takim podmiotem zawarta została odpowiednia umowa na podstawie standardowych klauzul umownych lub innego mechanizmu legalizującego transfer danych do państwa trzeciego.
10.9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do uzyskania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych.
10.10. W przypadku, w którym Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są n apodstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
10.11. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszap rzepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
10.12. Dane udostępnione przez Panią / Pana nie będą podlegały profilowaniu.
10.13. Podanie przez Panią / Pana swoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji przez Administratora celów opisanych w pkt. 4 powyżej.

11. Postanowienia końcowe


11.1. Doręczenia
11.1.1. Doręczenia i korespondencja Stron dokonywana będzie za pośrednictwem Portalu Internetowego lub pocztą elektroniczną.
11.2. Prawo właściwe
11.2.1. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.
11.3. Dostęp do Portalu Internetowego
11.3.1. Klient uzyskuje bezpłatny dostęp do Portalu Internetowego poprzez indywidualny login i hasło. Dane dostępu przesyłane są na wskazany do kontaktu przez Użytkownika Portalu adres e-mail. Podane przez Użytkownika Portalu dane korespondencyjne służące wymianie informacji elektronicznych są danymi firmowymi Użytkownika Portalu. Klient otrzymując dostęp do Portalu wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych w formie elektronicznej przez CIRCLE K, a także na ich wykorzystywanie do celów komercyjnych, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych i innych informacji marketingowych przez CIRCLE K w mailingu, które będą kierowane na adres e-mail wskazany przez Klienta.
11.4. Klauzula salwatoryjna.
11.4.1. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub Umowy okażą się nieważne, pozostaje to bez wpływu na skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu lub Umowy.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


12.1. Niniejszy Regulaminu dostępny jest w siedzibie CIRCLE K w Warszawie, ul. Puławska 86, 02 – 603 Warszawa w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00 oraz na stronie internetowej https://easycard.circlek.pl.
12.2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.


CENNIK USŁUG


Związanych z użytkowaniem karty Paliwowej Prepaid/Easy Card Circle K

1. Wydanie jednej karty

a) Prepaid/ Easy Card: 0 PLN
b) Prepaid/ Easy Card- (Ponad limit 10 kart): 0 PLN

2. Powtórne wydanie karty:

a) po upłynięciu terminu ważności karty: 0 PLN
b) wtórnik karty zgubionej, skradzionej lub zniszczonej: 0 PLN

3. Opłata miesięczna za używanie jednej karty: 0 PLN

4. Opłata za dostęp do serwisu https://easycard.circlek.pl: 0 PLN