Image
Nasze wartości i misja
Image
sd

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy od 1 maja 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Pliki do pobrania

Klikij, aby pobrać:

Informacja o realizowanej strategii podatkowej  za rok podatkowy od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy od 1 maja 2020r. do 30 kwietnia 2021 r.

 • Wstęp

  Circle K Polska Sp. z o.o. („Spółka” lub „Circle K Polska”) działa na polskim rynku od 1992 roku (wcześniej pod marką Statoil). Spółka posiada w Polsce ponad 370 stacji paliw i zatrudnia około 1900 pracowników.

  Circle K Polska jest spółką zależną Alimentation Couche-Tard Inc. („ACT”), podmiotu notowanego na giełdzie w Toronto (ATD.TO). ACT jest globalnym liderem sektora detalicznego działającego w Ameryce Północnej, Europie i Azji pod markami Couche-Tard, Circle K, Miles i Ingo. ACT wraz z podmiotami zależnymi tworzą grupę ACT („Grupa”).

 • 1. Podstawowe założenia strategii podatkowej

  Integralną częścią strategii biznesowej Circle K Polska jest prowadzenie biznesu w sposób transparentny i odpowiedzialny. Kultura firmy tworzona jest w oparciu o szacunek wobec pracowników, społeczności lokalnych, jak i środowiska naturalnego. Wartości te przekładają się z kolei na podstawowe założenia strategii podatkowej Spółki.

  Nasza strategia podatkowa opiera się na Grupowej Polityce Podatkowej (‘Tax Governance Policy’), której fundamentami są m.in.:

  • działanie w zgodzie z przepisami prawa podatkowego, w tym płacenie podatków i należności publicznoprawnych w należnej wysokości i terminie,
  • nie przeprowadzanie sztucznych transakcji, nie tworzenie sztucznych struktur,
  • ustalanie warunków transakcji pomiędzy spółkami z Grupy na poziomie rynkowym,
  • korzystanie z dostępnych ulg i zwolnień podatkowych w sposób zgodny z ich celem.

  Transparentne podejście wyraża się m.in. we współpracy z organami podatkowymi i przekazywaniu im niezbędnych informacji, zaś odpowiedzialność w rzetelnym ewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych. Umożliwiają to procesy podatkowe związane z: gromadzeniem, przepływem, analizą, zapisem i raportowaniem danych podatkowych, wspierane przez systemy informatyczne pozwalające na automatyzację i eliminowanie błędów ludzkich.

  Zadania podatkowe Spółki realizowane są przez dedykowany zespół składający się z wykwalifikowanych i doświadczonych osób. Zespół ten jest częścią Działu Finansów, który w obszarze księgowym i kontrolingowym wspierają pracownicy podmiotu wyspecjalizowanego w Grupie jako ‘centrum usług wspólnych’.

  W ramach Grupy funkcjonuje Globalny Zespół Podatkowy składający się z ekspertów podatkowych z wieloletnim doświadczeniem, który ściśle współpracuje z Zespołem Podatkowym Spółki, zwłaszcza w kwestiach podatkowych mających aspekt międzynarodowy, bądź zadaniach służących harmonizacji standardów i procesów stosowanych przez poszczególne podmioty z Grupy.

  Mając na względzie skalę prowadzonej działalności z jednej strony oraz kompleksowość i dynamikę zmian polskich regulacji podatkowych z drugiej, występowanie ryzyk podatkowych jest zjawiskiem nieuniknionym. Procesy podatkowe w Circle K Polska ukierunkowane są na identyfikację, ocenę i zarządzenie ryzykami, do których Spółka przyjmuje podejście konserwatywne. W szczególności, dążymy do minimalizacji ryzyka powstania zaległości podatkowej i sporu z organami podatkowymi, w razie wątpliwości interpretacyjnych korzystając ze wsparcia firm doradztwa podatkowego lub występując z wnioskami o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych oraz wiążących informacji stawkowych.

  Aktywną rolę w tym obszarze pełni Zarząd Spółki, który jest informowany o wszystkich istotnych ryzykach podatkowych.

 • 2. Informacje o stosowanych procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

  Zgodność postępowania Spółki z wymogami prawa podatkowego zapewniają procedury i procesy podatkowe funkcjonujące na poziomie lokalnym i Grupowym. Circle K Polska realizuje wspomnianą wyżej Tax Governance Policy, która wyznacza grupowe standardy działań w obszarze podatkowym. Instrumentem realizacji tej polityki jest Strategia podatkowa Spółki określająca główne środki mające na celu zagwarantowanie należytego wykonywania zadań z obszaru zgodności (compliance) i zarządzania ryzykiem podatkowym. Realizacji założeń Strategii podatkowej Spółki służą zaś lokalne procedury i procesy podatkowe.

  Circle K Polska posiada w szczególności następujące formalne procedury podatkowe:

  a) procedura realizacji obowiązków w zakresie identyfikacji schematów podatkowych oraz przekazywania informacji o schematach podatkowych (procedura MDR);

  b) procedura określająca podział zadań, kompetencji, ról i odpowiedzialności w zakresie rozliczeń podatkowych;

  c) procedura dotycząca zasad zachowania należytej staranności w zakresie rozliczania i poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (WHT);

  d) polityka mandatowa wskazująca osoby upoważnione do rozliczeń w ramach określonych limitów kwotowych.

  W Spółce funkcjonują także zasady i procesy podatkowe oparte na codziennej i utrwalonej praktyce, dotyczące rozliczania wszystkich podatków, których Spółka jest podatnikiem lub płatnikiem. Ich uszczegółowienie stanowią praktyczne instrukcje dotyczące kluczowych obszarów, takich jak m.in.:

  a) standardy należytej staranności przy weryfikacji potencjalnych kontrahentów;

  b) instrukcja dotycząca rozliczania VAT z tytułu nabycia paliw;

  c) procedura regulująca proces wystawiania dokumentów sprzedażowych na stacji.

  Zakres obszarów podatkowych objętych sformalizowanymi procedurami, instrukcjami i wytycznymi jest przez Spółkę stale poszerzany.

 • 3. Informacje o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

  W roku podatkowym zakończonym 30 kwietnia 2021 r. Spółka uzyskała pozytywną opinię o stosowaniu zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych dywidend, wydaną przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

 • 4. Informacje o realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą

  Circle K Polska jest podatnikiem:

  • podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
  • podatku od towarów i usług (VAT),
  • podatku od nieruchomości,
  • podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • podatku akcyzowego,
  • opłaty paliwowej,
  • opłaty emisyjnej,
  • podatku rolnego i leśnego,
  • podatku od sprzedaży detalicznej,
  • opłaty od środków spożywczych.

  Spółka jest płatnikiem podatku u źródła oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Wszelkie obowiązki nałożone obowiązującymi w raportowanym roku podatkowym przepisami były przez Circle K Polska realizowane rzetelnie i terminowo. Kwota podatków zapłaconych przez Spółkę w Polsce w roku podatkowym zakończonym 30 kwietnia 2021 r. wyniosła niemal 200 milionów złotych.

  W roku podatkowym zakończonym 30 kwietnia 2021 r. Spółka przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacje o schematach podatkowych MDR w zakresie:

  a) podatku CIT w związku z wystąpieniem o zawarcie porozumienia APA;

  b) podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze zmianą formy współpracy.

 • 5. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

  W roku podatkowym zakończonym 30 kwietnia 2021 r. Spółka przeprowadziła następujące transakcje z podmiotami powiązanymi, których łączna wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów:

  a) Circle K Procurement and Brands Limited oraz Couche Tard Brands and Financing s.a.r.l. – nabycie usług zaopatrzenia w towary sprzedawane na stacjach paliw oraz licencji do korzystania ze znaków towarowych (transakcje kwalifikowane na gruncie ustawy o CIT jako jednorodne);

  b) Circle K AS oraz Circle K Business Centre SIA – nabycie usług wsparcia i usług wspólnych w obszarach m.in. finansów, HR, IT i marketingu;

  c) Circle K Treasury Operations Europe SA – nabycie wewnątrzgrupowych usług finansowych;

  d) Mac's Luxembourg SARL – pożyczka.

 • 6. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4

  W roku podatkowym zakończonym 30 kwietnia 2021 r. Spółka nie podejmowała i nie planowała działań restrukturyzacyjnych.

 • 7. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4

  W roku podatkowym zakończonym 30 kwietnia 2021 r. Spółka otrzymała:

  a) indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości, oraz

  b) wiążące informacje stawkowe w zakresie opodatkowania VAT kanapek sprzedawanych na stacjach paliw.

  W raportowanym okresie Spółka złożyła wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego odnośnie zakresu podlegania opłacie od środków spożywczych w aspektach podmiotowym i przedmiotowym.

 • 8. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej, wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług, wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.19)

  W roku podatkowym zakończonym 30 kwietnia 2021 r. Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Plik do pobrania

Kliknij, aby pobrać: