WARUNKI I POSTANOWIENIA PRAWNEWAŻNE

WSZYSCY UŻYTKOWNICY MUSZĄ PRZECZYTAĆ I ZAAKCEPTOWAĆ NINIEJSZE WARUNKI I POSTANOWIENIA (nazywane dalej „Warunkami i Postanowieniami”).

Ostatnia aktualizacja 5/05/2023

Warunki ogólne

Karty podarunkowe (nazywane zbiorczo „Kartami Podarunkowymi”) na produkty i usługi firmy Lowe's (nazywanej dalej Akceptantem) są sprzedawane i rozpowszechniane przez podmiot Buyatab Online Inc. (nazywany dalej firmą Buyatab korporację działającą zgodnie z prawem Kolumbii Brytyjskiej (prowincji Kanady). Firma Buyatab zajmuje się sprzedażą Kart Podarunkowych, a proces zakupu tych kart reguluje niniejsza Umowa zawierana między Nabywcą a firmą Buyatab.

Odwiedzając tę witrynę i dokonując zakupu Karty Podarunkowej, Nabywca zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków i Postanowień. Firma Buyatab zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków i Postanowień w dowolnym czasie i według własnego uznania. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą publikacji poprawek i powiadomienia o zmianach w witrynie.

Umowa regulująca kwestie związane z własnością i korzystaniem z Kart Podarunkowych zostaje zawarta między Nabywcą a Akceptantem, a warunki i postanowienia dotyczące Kart Podarunkowych można znaleźć tutaj: .

Zwroty

Wszystkie transakcje sprzedaży mają charakter ostateczny. Kupionej Karty Podarunkowej nie można zwrócić, unieważnić ani wymienić na gotówkę, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

Ryzyko utraty

Karty Podarunkowe mają wartość pieniężną i powinny być odpowiednio zabezpieczone. Natychmiast po zakończeniu realizacji zamówienia prawo własności i ryzyko utraty Karty Podarunkowej przechodzi na odbiorcę tej karty. Firma Buyatab ani Akceptant nie ponoszą odpowiedzialności za zagubione lub skradzione Karty Podarunkowe, jak również za środki pozostałe na takich kartach.

Skradzione lub przejęte Karty Podarunkowe

W przypadku podejrzenia, że Karta Podarunkowa została skopiowana, skradziona lub przejęta (czyli że ktoś inny uzyskał do niej dostęp), prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta firmy Buyatab. Przejęte Karty Podarunkowe nie podlegają wymianie bez uzyskania potwierdzenia. Po uzyskaniu potwierdzenia od Akceptanta lub firmy Buyatab pozostałśrodki z przejętej Karty Podarunkowej mogą zostać przelane na nową Kartę Podarunkową.

Karty podarunkowe – obsługa klienta

Aby uzyskać pomoc dotyczącą zakupu Kart Podarunkowych, należy się skontaktować z Działem Obsługi Klienta pod adresem @buyatab.com lub numerem +1-888-267-0447. Konieczne może być podanie sześciocyfrowego numeru referencyjnego lub adresu e-mail.

Zakup

Wszystkie zamówienia Kart Podarunkowych podlegają procedurze weryfikacji informacji podanych przez Nabywcę w celu autoryzacji karty płatniczej i ochrony przed oszustwami. Aby zakupić Kartę Podarunkową, konieczne jest przekazanie firmie Buyatab określonych informacji, m.in. danych karty płatniczej i innych informacji dotyczących płatności i rozliczeń. Firma Buyatab lub Akceptant mogą poprosić o dodatkowe informacje w celu weryfikacji transakcji. Podając takie informacje, Nabywca gwarantuje, że są one w całości aktualne, kompletne i zgodne z prawdą. Zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie informacji podlega zasadom określonym w Polityce prywatności firmy Buyatab (dostępnej w witrynie www.buyatab.com), która jest włączona przez odniesienie do niniejszych Warunków i Postanowień.

W przypadku stwierdzenia niezgodności realizacja zamówienia dotyczącego Karty Podarunkowej może zostać opóźniona lub wstrzymana do czasu weryfikacji informacji. Jeśli informacji nie da się odpowiednio zweryfikować, zamówienie może zostać anulowane według uznania firmy Buyatab.

Dostawa

W przypadku nieotrzymania potwierdzenia wysłania Karty Podarunkowej po upłynięciu wybranego terminu dostawy prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta firmy Buyatab. Konieczne może być podanie sześciocyfrowego numeru referencyjnego lub adresu e-mail. Firma Buyatab ani Akceptant nie ponoszą odpowiedzialności w związku z Kartami Podarunkowymi, które nie zostały dostarczone lub odebrane z powodu niepodania przez Nabywcę dokładnego adresu e-mail (lub adresu wysyłki) albo innych istotnych informacji dotyczących dostawy do odbiorcy.

Jeśli Akceptant oferuje plastikowe Karty Podarunkowe realizowane przez firmę Buyatab, potwierdzone zamówienia na takie karty zostaną przetworzone i wysłane w ciągu dwudziestu czterech godzin od złożenia zamówienia (z wyłączeniem zamówień złożonych między godziną 20:00 EST/EDT w piątek a godziną 7:30 EST/EDT w poniedziałek, które zostaną wysłane w ciągu 24 godzin od godziny 7:30 EST/EDT w poniedziałek).

Spersonalizowane wiadomości i obrazy

Jeśli Akceptant lub firma Buyatab uznająże spersonalizowane wiadomości lub obrazy przekazane przez Nabywcę są nieodpowiednie, obraźliwe lub w inny sposób niestosowne, realizacja zamówienia może zostać opóźniona lub anulowana według wyłącznego uznania Akceptanta lub firmy Buyatab.

Ograniczenia wiekowe

Kartę Podarunkową może zakupić wyłącznie osoba uznawana za pełnoletnią na obszarze prawnym miejsca zamieszkania Nabywcy, mogąca zawierać prawnie wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem (bądź opiekun prawny osoby niepełnoletniej, który upoważnił ją do zakupu Karty Podarunkowej). Akceptując niniejsze Warunki i Postanowienia, Nabywca oświadcza, że jest osobą pełnoletnią na obszarze prawnym swojego miejsca zamieszkania lub że jest osobą pełnoletnią na obszarze prawnym swojego miejsca zamieszkania i wyraża zgodę na korzystanie z tej witryny osobom niepełnoletnim będącym pod jego opieką.

Ograniczenie odpowiedzialności

AKCEPTANT, FIRMA BUYATAB ANI ICH PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI ANI WARUNKÓ WYRAŹNYCH I DOROZUMIANYCH  W ODNIESIENIU DO KART PODARUNKOWYCH, W TYM M.IN. ŻADNYCH WYRAŹNYCH I DOROZUMIANYCH GWARANCJI ANI WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, TRWAŁOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. AKCEPTANT, FIRMA BUYATAB ANI ICH PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SPECJALNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE I WTÓRNE WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU, WYKORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA KARTY PODARUNKOWEJ.

W PRZYPADKU NIEDZIAŁAJĄCEGO KODU KARTY PODARUNKOWEJ JEDYNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM (ORAZ JEDYNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AKCEPTANTA I FIRMY BUYATAB) BĘDZIE WYMIANA TAKIEJ KARTY PODARUNKOWEJ NA NOWĄ O WARTOŚCI RÓWNEJ MAKSYMALNEJ POTWIERDZONEJ WYSOKOŚCI POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW NA ORYGINALNEJ KARCIE. FIRMA BUYATAB NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYMIANĘ KARTY PODARUNKOWEJ Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY.

JEŚLI AKCEPTANT STANIE SIĘ NIEWYPŁACALNY, DOKONA CESJI GENERALNEJ NA RZECZ WIERZYCIELI, ZŁOŻY DOBROWOLNY WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI, SPOWODUJE LUB ZEZWOLI NA USTANOWIENIE SYNDYKA DLA SWOJEGO PRZEDSIĘBIORSTWA LUB JEGO AKTYWÓW, BĘDZIE PODLEGAŁ POSTĘPOWANIU NA MOCY JAKIEGOKOLWIEK PRAWA DOTYCZĄCEGO UPADŁOŚCI LUB NIEWYPŁACALNOŚCI (ZARÓWNO KRAJOWEGO, JAK I ZAGRANICZNEGO) LUB JEGO DZIAŁALNOŚĆ ZOSTANIE ZLIKWIDOWANA (DOBROWOLNIE LUB W INNY SPOSÓB), MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA WSZELKICH ŚRODKÓW POZOSTAŁYCH NA KARTACH PODARUNKOWYCH BĘDZIE ZALEŻEĆ WYŁĄCZNIE OD UZNANIA POWIERNIKÓW LUB WYZNACZONYCH LIKWIDATORÓW AKCEPTANTA W ZAKRESIE UZNANYM PRZEZ NICH ZA STOSOWNY. BEZ WZGLĘDU NA SYTUACJĘ AKCEPTANTA LUB JEGO POWIERNIKÓW BĄDŹ INNYCH WYZNACZONYCH PRZEDSTAWICIELI FIRMA BUYATAB W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC NABYWCY ANI JAKIEJKOLWIEK INNEJ STRONY ZA WARTOŚĆ JAKICHKOLWIEK KART PODARUNKOWYCH ORAZ ZA NIEWYKORZYSTANE LUB POZOSTAŁŚRODKI NA TYCH KARTACH.

Gwarancje

NINIEJSZA WITRYNA JEST UDOSTĘPNIANA W BIEŻĄCYM STANIE, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI ANI WARUNKÓ WYRAŹNYCH I DOROZUMIANYCH  W TYM M.IN. GWARANCJI ANI WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH WŁASNOŚCI, NIENARUSZALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

Uznanie i wyłączenie ograniczeń na podstawie przepisów prawa na niektórych obszarach prawnych

W NIEKTÓRYCH OBSZARACH PRAWNYCH PRZEPISY NIE DOPUSZCZAJĄ OGRANICZEŃ GWARANCJI DOROZUMIANYCH ANI WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA OKREŚLONYCH RODZAJÓW SZKÓD. JEŚLI TAKIE PRAWO MA ZASTOSOWANIE DO NABYWCY, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE ZASTRZEŻENIA, WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE OBOWIĄZYWAĆ W DANYM PRZYPADKU, A PONADTO NABYWCY MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ DODATKOWE PRAWA.

Przejęcie odpowiedzialności

Nabywca zgadza się bronić, zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności Akceptanta, firmę Buyatab, ich podmioty stowarzyszone oraz dyrektorów, kadrę kierowniczą, pracowników i przedstawicieli w związku z wszelkimi roszczeniami i wydatkami (w tym kosztami obsługi prawnej) wynikającymi z korzystania z tej witryny.

Znaki towarowe

Nabywca nie może korzystać ze znaków towarowych, logo, znaków usługowych ani innych zastrzeżonych prawnie oznaczeń Akceptanta, firmy Buyatab i ich partnerów oraz podmiotów stowarzyszonych.

Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

Niniejsze Warunki i Postanowienia podlegają prawu Kolumbii Brytyjskiej (prowincji Kanady), bez uwzględnienia przepisów kolizyjnych, które nakazują stosowanie zasad innego systemu prawnego. Wszelkie spory związane z zakupem Kart Podarunkowych będą rozstrzygane przez sąd właściwy w jurysdykcji firmy Buyatab.